head

 

AKTUALITY

PREZÍDIUM

DOKUMENTY A FORMULÁRE

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

CHOV

CHOVATEĽSKÉ STANICE

PONUKA ŠTENIAT

ZOZNAM ČLENOV

FOTOGALERIA

LINKY

Slovenský boxer klub

Propagujte aj svoju stránku

 

 

 

 

 

 

Vyžiadanie krycieho listu

 

 Platnosť krycieho listu odo dňa vystavenia, bola rozhodnutím členskej schôdze konanej

17.2.  2007 v Krajnom, predĺžená zo 6 na 12 mesiacov odo dňa vystavenia. Žiadosť musí byť podaná najmenej 14 dní pred plánovaným krytím. V prípade, že žiadosť je podana menej ako 14 dní pred krytím, tak je považovaná za expresnú a vzťahujú sa ňu príslušné ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku SBK.

 

 Doporučujeme pred podaním žiadosti prečítať Chovateľský a zápisný poriadok SBK

 

 Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1.  Meno a adresu chovateľa s jeho presnou adresou, presný názov jeho chovateľskej stanice.

 

2.  Kópiu preukazu pôvodu sučky na ktorú má byť krycí list vystavený (Kópia preukazu o pôvode

psa - psov nemusí, ale môže byť súčasťou žiadosti)

 

3 . Kópiu dokladu úhrady správneho poplatku vo výške 11,- Eur (v prípade expresného pripúšťacieho povolenia 22,- EUR)  na účet SBK:   

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1120 3778
ČÍSLO ÚČTU (v staršom formáte) : 11203778/5200

Ako variabilný symbol uveďte číslo zápisu (SPKP)  sučky, na ktorú žiadate krycí list a v správe

pre prijímateľa (doplňujúcich správach)  uveďte  meno sučky (postačuje bez chovateľskej

stanice).

Úhrada môže byť pri dodržaní vyššie uvedených zásad vykonaná:

-  vkladom na účet v peňažnom ústave

- bezhotovostným prevodom

- úhradou prostredníctvom poštového peňažného poukazu "U" 

(V takomto  prípade uveďte prosím ako adresát Slovenský boxer klub, Matejovec 452,  916 16 Krajné.

Ak máte záujem o predtlačené zloženky, vyžiadajte u sekretára alebo prezidenta SBK )

 

Žiadosť, ktorá obsahuje vyššie uvedené, zašlite emailom alebo doporučenou poštou na adresu Hlavného poradcu chovu.

 

 

Hlavný poradca chovu:   RNDr. Andrej Dudáš PhD.

                                               Štefana Králika 16

                                               841 08 Bratislava

                                               tel. 0903860817

                                               email: poradcachovu.sbk@gmail.com

 

 

 

Tlačivo "hlásenie o vrhu"  si môžete stiahnuť tu      pdf     docx 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768