head

 

AKTUALITY

PREZÍDIUM

DOKUMENTY A FORMULÁRE

BOXERLIGA  

VÝSLEDKY  

KLUBOVÍ ŠAMPIÓNI  

CHOV

CHOVATEĽSKÉ STANICE

PONUKA ŠTENIAT

ZOZNAM ČLENOV

FOTOGALERIA

LINKY

Slovenský boxer klub

Propagujte aj svoju stránku

 

 

 

 

>> PODMIENKY <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ ŠPECIÁLNA VÝSTAVA BOXEROV

7. 9. 2024 * Galanta, Slovakia

 

Areál Event Hotel Kaskády

83. výstava SBK

so zadávaním titulov:

BOB, BOS

VÍŤAZ ROKA, VÍŤAZ ROKA MLADÝCH, VICE VÍŤAZ ROKA MLADÝCH,

GLADIÁTOR, JUNIOR GLADIÁTOR, VETERÁN GLADIÁTOR,

CAJC, CAC, Reserve CAC, ČKŠ (CC)

 

POSUDZUJÚ:

Miloslav Auterský (CZ)

Alvaro RiosIzquerdo (ES)

 

 

Rozhodcovia budú do kruhov losovaní verejne, tesne pred začatím výstavy

 

PROGRAM:

7.00 - 9.30                                 prijímanie psov

9.45                                           otvorenie výstavy

10.00 - 15.00                             posudzovanie v kruhoch, zadávanie titulov a odovzdávanie cien

 

TRIEDY:

Mladší dorast    - do 6 mesiacov

Dorastu                     - od 6 do 9 mesiacov

Mladých:                   - od 9 do 18 mesiacov

Stredná:                    - od 15 do 24 mesiacov

Otvorená:                  - nad 15 mesiacov

Pracovná:                 -  nad 15 mesiacov pre psy so skúškou z výkonu

Šampiónov:              -  nad 15 mesiacov pre psy s niektorým z titulov medzinárodný, alebo
          národný šampión členských krajín FCI

Čestná:                    - nad 15 mesiacov, mimo súťaž. Pre jedince, ktoré majú tituly ako

v triede šampiónov.

Veteránov:                 - nad 8 rokov

 

 

VETERINÁRNE PREDPISY:

Pri prijímaní psa na výstavu sa musí vystavovateľ preukázať platným veterinárnym osvedčením vystaveným súkromným veterinárnym lekárom, členom komory veterinárnych lekárov.

 

Na tejto výročnej výstave sa uskutoční pred posúdením v triedach  nepovinné preskúšanie povahy prihlásených jedincov, bez obmedzenia toho, že v akej triede sú vystavení v riadnej konkurencii. Z tých ktorí splnia podmienky sa vyberie najkrajší jedinec zvlášť pes a  sučka, ktorým budú zadané tituly GLADIÁTOR, GLADIÁTOR JUNIOR a GLADIÁTOR VETERÁN.

Figurant bude delegovaný Slovenským boxer klubom a splnenie podmienok povahy bude posúdené jedným z prítomných rozhodcov.

 

 

 

POPLATKY:

Výročná výstava:

Za prvého psa                                                          40 EUR

Za každého ďalšieho psa                                          35 EUR

Triedy „baby“, dorastu a veteránov a čestná:               20 EUR

Súťaž chovateľských skupín:                                    10 EUR

-         Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne 3 a maximálne 5 jedincov z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.

 

Súťaž o najlepšieho plemenníka:                              10 EUR

-          Nastupuje plemenník, ktorý nemusí byť vystavený v riadnej konkurencii, minimálne s troma potomkami, ktorí súťažili v ktorejkoľvek  z tried

 

Súťaž o najkrajší pár psov:                                     10 EUR

-          Súťaž pre psa a suku rovnakého plemena vo vlastníctve jedného majiteľa (v prípade spolumajiteľstva 100% zhoda), ktorí boli posúdení na výstave.

 

 

 

UZÁVIERKA: 29.8.2024 * 24.00  hod.

Prihlasovanie na výstavy len on-line:

 

 

 

 

Kontakt:

SLOVENSKÝ BOXER KLUB

Lesná 335/9

972 17 Kanianka

Slovensko

e-mail: info@boxerklub.sk

 

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI, SKJ a SBK a propozícií vydaných organizátorom. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.

 

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný!

 

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov.

 

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

 

Upozornenie pre vystavovateľov!

Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

 

Veterinárne predpisy

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

 

Tituly a čakateľstvá

CAJC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR - čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1

Reserve CAC - môžu získať psy a suky ocenené známkou výborný 2 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak v triede bol udelený CAC

Víťaz roka mladých  - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V1,CAJC v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach

Vice Víťaz roka mladých  - môže byť zadaný jedincovi ktorý získal V2, v triede mladých v oboch farebných rázoch a oboch pohlaviach

Víťaz roka -  tento titul môže byť zadaný dvom jedincom v oboch farebných rázoch, oboch pohlaviach. Do súťaže nastupujú jedince, ktoré získali V1, CAC z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

GLADIÁTOR  - môže získať najkrajší pes a suka z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ktorí splnili test povahy pred výstavou

JUNIOR GLADIÁTOR  - môže získať najkrajší pes a suka z triedy mladých, ktorí splnili test povahy pred výstavou

VETERÁN GLADIÁTOR  - môže získať najkrajší pes a suka z triedy veteránov, ktorí splnili test povahy pred výstavou

BOB - udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena.

BOS - najlepší jedinec opačného pohlavia

 

Prihlásenie

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE - www.clubdogshow.sk

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte po registrácii online prihlášky priamo vo vašom menu. Výstavný poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppycard, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Po získaní preukazu o pôvode psa je potrebné ho zaslať organizátorovi výstavy a požiadať o jeho výmenu ešte pred prihlásením do triedy mladých alebo ostatných dospelých tried.

V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Storno prihlášky nie je možné. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SBK, SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

 

Posudzovatelia

Zmena posudzovateľov vyhradená.

 

Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 50 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 © Jan  Zlata & Jozef Šuster

Optimálne rozlíšenie 1024x768